Krabi Kooli õpilaskodusse õpilaste vastuvõtmise ja väljaheitmise kord

Kinnitatud

14. juuli 2014

 1. ÜLDSÄTTED

Õpilased saavad koha kooli õpilaskodus kooli direktori käskkirjaga üheks õppeaastaks.
Õpilaskodus elavatele õpilastele laienevad Krabi Kooli sisekorraeeskirjad.

 1. ÕPILASKODUSSE VASTUVÕTU KORD

Õpilase õpilaskodusse vastuvõtmiseks nõutavad dokumendid:

 1. Õpilase vanema (eestkostja, hooldaja) avaldus.
 2. Õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalosakonna taotlus, milles on ära märgitud:
  1. tähtaeg, mille jooksul õpilasele õpilaskodus elamine tuleb võimaldada;
  2. puudused õpilase hooldamisel ja kasvatamisel või muud asjaolud, mis takistavad õpilasel koolikohustuse täitmist; 
  3. õpilase ja vanemate (eestkostja, hooldaja) suhtes kasutusele võetud muud sotsiaalhoolekandelised abinõud koos põhjendusega, miks need ei ole osutunud küllaldaseks või nende kasutamine ei ole võimalik;
  4. õpilasele ja vanematele (eestkostjale, hooldajale) õpilase õpilaskodus viibimise ajal osutava abi liigid ja ulatus.

3. Õpilase elukohajärgse ja õpilaskodu asukohajärgse maavanema nõusolek.

Krabi Kooli õpilaskodusse esmakordselt tuleval õpilasel lisaks:

4.  Iseloomustus

5.  Tervisekaart

6.  Väljavõte õpilasraamatust

7.  Pilt õpilaspileti jaoks

8. Õpilase individuaalse jälgimise kaart

 

 

 1. ÕPILASE ÕPILASKODUST VÄLJAARVAMISE KORD

Õpilane arvatakse õpilaskodu nimekirjast välja kui:

 • Õpilase vanem (eestkostja, hooldaja) või kohalik omavalitsus on esitanud kirjaliku taotluse.
 • Õpilane on kooli õpilaste nimekirjast kustutatud.
 • Õpilaskodu kodukorra pideva rikkumise puhul.
 • Õpilaskodu ümberkorraldamise, -kujundamise või tegevuse lõpetamise tulemusel.

 

 

Meie toetajad

Varstu Vallavalitsus

Lauri Semevsky

Võrumaa Lastekaitse Ühing

   Inge Järvpõllu eestvedamisel

Kajaani kogudus Soomest Peter
   Ingamani eestvedamisel
Eesti Punane Rist    
Võrumaa Selts
   Riina Paadi eestvedamisel
Tallinna Rahvusvaheline
   Naisteklubi Karin Anderseni
   eestvedamisel
FIE Igor Raju
esmaspäev, 24. juuli