MTÜ Ostium põhikiri

 

 

1 ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing Ostium, (edaspidi: “Ühing”) on vabatahtlik mittetulundusühing.

1.2 Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Varstu vald

1.3 Ühing on loodud Krabi kooli (edaspidi kool) ja õpilaskodu (kokku Asutuste) pidamiseks ja arendamiseks.

1.4 Ühingu poolt peetavad Asutused tegelevad alg-, põhi ja huvihariduse andmise ja tööalase täiendkoolituse ning vabahariduslike kursuste ning õpilaskodu töö korraldamisega.

1.5 Ühing on eraõiguslik, kasumit mittetaotlev juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

1.6 Ühingu tegevuse põhimõteteks on:

1.6.1 liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;

1.6.2 liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused ühingu ees;

1.6.3 liikmete õigus avalduse alusel ühingust välja astuda;

1.6.3 liikmete vahel mittejaotatava vara, tulu, kasumi ja kapitali olemasolu.

1.7 Ühing võib omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on vara, iseseisev bilanss ja oma sümboolika.

1.8 Ühing vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga.

1.9 Ühing on asutatud määramata tähtajaks.

2 TEGEVUSE EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE TEED

2.1 Ühingu tegevuse peamiseks eesmärgiks on Ühingu asutuste pidamine laste ja õpilase arengut soodustavas keskkonnas vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele, kõrgetasemelise alg- ja põhihariduse andmine ning huvialategevuse ja vaba aja veetmise korraldamine. Samuti täiskasvanute täiendkoolituse korraldamine.

2.2 Ühingu eesmärkide saavutamiseks Ühing:

2.2.1 omab, rendib, kasutab või käsutab kinnis- ja vallasvara;

2.2.2 algatab Asutuste arendusprojekte;

2.2.3 korraldab laagreid ja muid vaba aja veetmise üritusi;

2.2.4 korraldab täiskasvanute täiendkoolitust;

2.2.5 annab välja trükiseid ja korraldab koolitusi, seminare, infopäevi jm;

2.2.6 osaleb haridus- ja kasvatusvaldkonda edendavates ettevõtmistes;

2.2.7 arendab hariduse- ja kasvatustöö alast rahvusvahelist koostööd;

2.2.8 toetab kogukondade algatust, vabatahtlikku tegevust ja heategevuslikke üritusi;

2.2.9 arendab majanduslikku tegevust (sealhulgas, aga mitte ainult, paigutab rahalisi vahendeid tulu teenimise eesmärgil) ning kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;

2.2.10 annab konsultatsioone;

2.2.11 võtab vastu annetusi, kingitusi ja pärandusi ning korraldab sihtotstarbelisi korjandusi, heategevuslikke üritusi ja müüke, loteriisid jne;

2.2.12 taotleb Asutuste tegevuse parendamiseks sihtotstarbelisi toetusi riigilt ja kohalikult omavalitsuselt;

2.2.13 taotleb Asutuste arendamiseks toetusi kohalikest ja välisfondidest;

2.2.14 astub vajadusel teiste ühingute ja liitude liikmeks;

2.2.15 osaleb valdkonna arendustegevuses ja seaduseloomes;

2.2.16 esineb oma nimel hagejana ja kostjana kohtus ja vahekohtutes;

2.2.17 võimalusel annab välja stipendiume, preemiaid, toetusi;

2.2.18 korraldab muud tegevust oma põhieesmärgi täitmiseks.

3 LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Ühingu liikmeteks võivad olla kõik vähemalt 18-aastased füüsilised ja juriidilised isikud, kes vastavad ühingu põhikirja nõuetele ja tunnistavad ühingu põhikirja.

3.2 Ühingu liikmeks vastuvõtmine, sisseastumis- ja liikmemaksud:

3.2.1 liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus seaduse ja käesoleva põhikirja alusel. Isik, kes soovib astuda ühingu liikmeks, esitab juhatusele vastavasisulise kirjaliku avalduse.

3.2.2 Kui Juhatus keeldub isikut Ühingu liikmeks vastu võtmisest, on taotlejal õigus nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu üldkoosolek.

3.2.3 Liikmete arvestust korraldab juhatus.

3.2.4 Üldkoosolek võib kehtestada sisseastumismaksu, selle suuruse ja tasumise korra.

3.2.5 Liikmelisust ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma korral või juriidilisest isikust liikme likvideerumisel tema liikmelisus Ühingus lõpeb ja ta arvatakse Ühingust välja.

3.2.6 Ühingu liikmelisus on seotud liikmemaksuga. Ühingu liige peab tasuma liikmemaksu üldkoosoleku poolt määratud suuruses ja korras.

3.3 Ühingu liikme õigused ja kohustused sätestatakse käesoleva põhikirjaga.

3.4 Ühingu liikmel on õigus:

3.4.1 võtta osa üldkoosolekust või volitada kirjalikult oma esindajat üldkoosolekul osalemiseks; juriidilist isikut esindab üldkoosolekul üks volitatud isik;

3.4.2 võtta osa ühingu tööst ja Ühingu poolt korraldatavatest üritustest;

3.4.3 valida ja olla valitud Ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse;

3.4.4 saada teavet Ühingu ja selle juhatuse tegevuse kohta ja kasutada Ühingu teabematerjale;

3.4.5 tutvuda üldkoosoleku protokollidega;

3.4.6 astuda Ühingust välja;

3.4.7 kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi.

3.5 Ühingu liige on kohustatud:

3.5.1 täitma põhikirja nõudeid ja Ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;

3.5.2 võtma aktiivselt osa Ühingu tegevusest ja kaasa aitama Ühingu ees seisvate ülesannete täitmisele ning Ühingu põhikirjalise tegevuse arendamisele;

3.5.3 õigeaegselt tasuma sisseastumis- ja liikmemaksu üldkoosoleku poolt näidatud suuruses ja tähtajal.

3.6 Liikmel on õigus juhatusele esitatava avalduse alusel Ühingust välja astuda. Liikmesolek lõpeb väljaastumisavalduse esitamise päeval.

3.7 Juhatus võib liikme Ühingust välja arvata, kui liige:

3.7.1 ei ole majandusaasta lõpuks maksnud liikmemaksu;

3.7.2 kui ta kahjustab oma tegevusega Ühingu mainet ja huve;

3.7.3 kui tema tegevus ja huvi pole seotud Ühingu eesmärkidega;

3.7.4 kui ta ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Ühingu üldkoosolekul.

3.8 Ühingu otsuse liikme väljaarvamise kohta teeb juhatus seaduses ettenähtud korras. Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata Ühingu üldkoosolekule ja

nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt. Ühingust väljaarvamise otsustab lõplikult üldkoosolek kohalviibivate liikmete lihthäälteenamusega.

3.9 Isikul, kelle liikmelisus Ühingus on lõppenud, ei ole õigusi ühingu varale.

4 ÜLDKOOSOLEK

4.1 Ühingu kõrgemaiks organiks on selle liikmete üldkoosolek. Igal Ühingu liikmel on üldkoosolekul üks (1) hääl.

4.2 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.2.1 põhikirja muutmine;

4.2.2 eesmärgi muutmine;

4.2.3 juhatuse liikmete, revisjonikomisjoni (revidendi) ja/või audiitori määramine;

4.2.4 juhatuse liikmete esindusõiguse määramine;

4.2.5 järelvalve teostamine juhatuse tegevuse üle;

4.2.6 Ühingu tegevuskavade ja eelarve, samuti juhatuse ning revisjonikomisjoni ja/või audiitori aruannete kinnitamine;

4.2.7 Ühingu lõpetamine;

4.2.8 sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse, tasumise korra ja viisi määramine juhatuse ettepanekul;

4.2.9 Ühingu auliikme staatuse andmine;

4.2.10 juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;

4.2.11 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas:

4.3.1 eelmise majandusaasta aruande kinnitamiseks;

4.3.2 oma initsiatiivil, kui seda nõuavad Ühingu huvid;

4.3.3 vähemalt 1/3 Ühingu liikmete nõudmisel;

4.3.4 revidendi/audiitori nõudmisel.

4.4 Üldkoosolek valib kolmeks aastaks revidendi/audiitori, kelle ülesanne on:

4.4.1 jälgida juhatuse tegevuse vastavust põhikirjale;

4.4.2 vähemalt kord aastas revideerida ühingu finantsmajanduslikku asjaajamist, informeerides selle tulemustest juhatust ja üldkoosolekut.

4.5 Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb teatada e-postiga vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Üldkoosoleku kutses peab olema näidatud toimumise koht, aeg ja päevakord.

4.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmeist.

4.7 Kui üldkoosolek ei ole käesoleva põhikirja punktis 4.6. sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme (3) nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekus osalenud või esindatud liikmete arvust.

4.8 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole üldkoosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest ja käesoleva põhikirjaga ei ole ettenähtud suurema häälteenamuse nõuet. Põhikirja muutmise ja Ühingu lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle 2/3 üldkoosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Ühingu liikmete nõusolek.

4.9 Kui otsus tehakse üldkoosolekut kokku kutsumata, on otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletasid kirjalikult kõik Ühingu liikmed.

4.10 Liige ei või hääletada kui Ühing otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

5 JUHATUS

5.1 Ühingul on juhatus, mis juhib ja esindab Ühingut. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Juhatusel on kolm kuni viis liiget, juhatuse liikmed valib üldkoosolek.

5.2 Ühingut esindab kõikides õigustoimingutes juhatuse esimees või kaks juhatuse liiget ühiselt.

5.3 Üldkoosoleku otsusega võib ette näha, et juhatuse liikmed või mõned neist võivad esindada Ühingut ainult ühiselt. Kolmandate isikute suhtes kehtib selline piirang ainult siis, kui see on kantud registrisse.

5.4 Juhatuse pädevusse ning sellest tulenevate ülesannete hulka kuulub:

5.4.1 Ühingu tegevuskava ja arengusuundade määramine;

5.4.2 üldkoosoleku kokkukutsumine;

5.4.3 Ühingu liikmetele teadete avaldamine;

5.4.4 liikmete arvestuse pidamine; Ühingu liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustamine;

5.4.5 juhatuse esimehe, aseesimehe (või aseesimeeste) ja sekretäri valimine ning tööülesannete jaotamine juhatuse liikmete vahel;

5.5 Ühingu majandustegevuse juhtimine ja korraldamine;

5.5.1 ettepaneku tegemine sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kohta;

5.5.2 Asutuste eesmärkide ja arengusuundade määramine;

5.5.3 Asutuste põhikirjade kinnitamine;

5.5.4 Asutuste õppekavade kinnitamine;

5.5.5 Asutuste arengukavade kinnitamine;

5.5.6 Asutuste juhatajate valimine ja ametisse nimetamine;

5.5.7 Asutuste eelarvete kinnitamine;

5.5.8 Asutustes võetavate tasude kehtestamine ja sellest vabastamise aluste, soodustuste ning õppetoetuste andmise aluste kinnitamine;

5.5.9 Asutuste sümboolika ja Kooli koolivormi kinnitamine;

5.5.10 esindaja(te) määramine Asutuste Nõukokku;

5.5.11 teised põhikirjaga juhatuse pädevuses olevad küsimused.

5.6 Juhatus võib iseseisvalt, ilma üldkoosoleku otsuseta otsustada Ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise küsimusi ning tingimuste määramist nimetatud tehinguteks.

5.7 Juhatus käib koos vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

5.8 Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool juhatuse koosseisust.

5.9 Juhatuse otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdsuse korral on määrav koosolekut juhatanud esimehe (või aseesimehe) hääl.

5.10 Juhatuse otsused vormistatakse kirjalikult.

5.11 Juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamisseadusele ja on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.

5.12 Juhatuse esimees:

5.11.1. korraldab ja koordineerib juhatuse tööd;

5.11.2. kutsub kokku juhatuse koosoleku;

5.11.3. juhib juhatuse istungit.

6 MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

6.1 Ühingu varaks on talle kuuluvad asjad ja raha.

6.2 Ühingu rahalised vahendid saadakse tema liikmete sisseastumis- ja liikmemaksudest, ühingu põhikirjaliste eesmärkide realiseerimiseks korraldavatest üritustest saadavast tulust, annetustest, riigi ja kohaliku omavalitsuse sihtfinantseerimisest ja muudest põhikirjalise tegevuste kaudu saadud laekumistest.

6.3 Ühingu tegevusega saadud tulusid nagu ka muid varalisi vahendeid kasutatakse juhatuse otsuste alusel üksnes ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

6.4 Ühingu majandusaasta on kalendriaasta.

7 MUUD TINGIMUSED

7.1 Ühing lõpetatakse:

7.1.1 üldkoosoleku otsusega;

7.1.2 pankrotimenetluse alustamisel Ühingu vastu;

7.1.3 liikmete arvu vähenemisel alla kahe (2) või muu seaduses sätestatud suuruse;

7.1.4 muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.

7.2 Ühingu lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega, mis on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle 2/3 koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest.

7.3 Ühingu tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud korras ja viisil.

7.4 Pärast ühingu lõpetamist antakse vara üle sarnastel eesmärkidel tegutsevatele ühingutele või vastavalt tulumaksuseaduse § 11 lg 2 punktile 4.

7.5 Kui käesoleva põhikirja säte on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.

Käesolev mittetulundusühingu põhikiri on kinnitatud Ühingu asutamislepinguga Krabil 20.01.2014,

Asutajad:

Jaana Kõvatu

Urve Konksi

Tiia Pehlak

Ale Sprenk

 

Lae alla ühingu põhikiri PDF failina siit.

Meie toetajad

Varstu Vallavalitsus

Lauri Semevsky

Võrumaa Lastekaitse Ühing

   Inge Järvpõllu eestvedamisel

Kajaani kogudus Soomest Peter
   Ingamani eestvedamisel
Eesti Punane Rist    
Võrumaa Selts
   Riina Paadi eestvedamisel
Tallinna Rahvusvaheline
   Naisteklubi Karin Anderseni
   eestvedamisel
FIE Igor Raju
teisipäev, 19. september