FOORUMI “Õpilaskodu – kellele, milleks?” KOKKUVÕTE

 

 

 

 

Foorumi väljundiks on ettepanekud avalikule võimule, soovitused õpilaskodudele.

Foorumi fookuses oli õpilaskodude tähtis roll koolikohustuse täitmise tagamisel ja põhihariduse omandamisel.

Põhiseaduse §37 – Igaühel on õigus haridusele.

 

Lapse õiguste konvensioon §41

„Lapsel, kes ajutiselt või alaliselt on ilma jäetud perekondlikust miljööst või kellel tema enese huvides ei ole lubatud jääda sellesse keskkonda, on õigus riigi erilisele kaitsele ja abile“.

Õpilaskodu pakub võimalust perekonnast ajutiselt eemal viibida, jättes samas perekonnale vastutuse ja õiguse oma lapse eest hoolitseda. Selline lähenemine aitab last tema kodus ja vanemat temalt lapse hooldusõigust ära võtmata.

Õpilaskodude moodustamise eesmärk – tagada normintellektiga sotsiaalprobleemsete perede lastele võimalus põhihariduse omandamiseks.

Õpilaskodude moodustamise tulemused:

 

·         Sotsiaalprobleemse pere lapse totamine põhihariduse omandamisel (klassi või kooli lõpetamine), mis annab kohustuste vähendades perekonnale võimaluse oma olukorda parandada.

·         Tuge saanud õpilase valmisolek õpingute jätkamiseks ja eluga toime tulemiseks läbi tugiteenuste ja võrgustikutöö rakendamise.

·         Pärast pikka vaheaega (1 või 2 aastat) lapse kooli naasmise toetamine, normaalsete töö- ja käitumisharjumuste kujundamine

·         Koolikohustuse täitmise tagamine

·         Sotsiaalsete oskuste omadamine läbi igapäevase tegevuse õpilaskodus ja ringitöö kaudu koolis.

·         Säilib side vanemate ja lapse vahel, mis tagab turvatunde ning toetab spetsialistide töö tulemuslikkust.

·         Perekonna vastutus ja kohustused lapse ees säilivad, mis annab lapsele võimaluse pärast põhikooli lõpetamist koju naasta ja pere toetust saada.

·         Tänavalaste arvu vähenemine

 

Foorumi sõnum

 

Lahendamist vajavad probleemid, mis takistavad õpilaskodude töö jätkusuutlikku arengut:

 

·         Õigusaktides pole täpselt määratletud õpilaskodu sihtrühma

·         Vajalik on kohatoetuse kasv seoses elatustaseme kallinemise ja õpilaskontingendi raskemaks muutumisega, mis nõuab järjest enam tugipersonali rakendamist.

·         Kohatoetuse periood 9,5 kuud ei toeta õpilaskodu jätkussutlikku toimimist.

·         Vajalik on kohatoetuse diferentseerimine (õpilaskodu 5 või 7 päeva nädalas avatud, tugistruktuuride rakendamine, kogu õpilaskodu õpilaste ja riiklikult toetatavate õpilaste suhtarvud, millest tulenevad KOV kohustused, kus õpilaskodu asub jne)

·         Õpilaskodu personali koosseisu kinnitamine

·         ABIÕPETAJA olemasolu vajalikkus ja palkamise võimalikkus

·         Ringitöö rahastamine (palk+vahendid)

·         mõtestada õpilaskoduga kooli roll põhihariduse omandamisel – õpptöö toimub RÕK alusel, kuid selles koolis on tähtis roll kasvatustööl, mis eelneb õppetööle.

 

Vanemliku hooleta lapsele kindlaks toeks ja parimeks teiseks koduks on õpilaskodu.

Tehkem tõhusamat koostööd õpilaskodude paremaks muutumise nimel!

 

Lugupidamisega algatusrühma nimel    

 

Ale Sprenk    78 7120, 521 9034               Aivar Soe         5484 1125, 504 7989

Krabi Põhikooli direktor                              Rapla MV haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

                                                                      

Korraldajad ja toetajad: EestiKoostööKogu, Hariduskorralduse Nõukoda, Rapla MV – Aivar Soe, Jõgeva MV, Krabi PK, Varstu VV, Pala Kool, Pala VV, Järva Jaani G, Adavere PK, Voore PK, J. V. Veski nim. Maarja PK, HTM

 

 

teisipäev, 19. september