Loovtöö koostamise juhend

Krabi Kool

 

 

 

 

 

 

 

Eesnimi Perekonnanimi

Loovtöö koostamise juhend

Loovtöö

 

 

 

 

Juhendaja õpetaja: Eesnimi Perekonnanimi

 

 

 

 

Krabi 2014


Sisukord

Loovtöö korraldamise põhimõtted põhikoolis. 3

Loovtöö võib olla:3

Loovtöö etapid:3

Üldised vormistamisnõuded. 4

Töö sisu ja ülesehitus. 5

Sissejuhatus. 5

Töö põhiosa. 6

Projekt6

Põhiosa vormistamine. 6

Viitamine. 7

Kokkuvõte. 8

Kasutatud kirjandus ja/või materjalid. 9

Kaitsmine ja sellele pääsemine. 10

Lisad. 11

Lisa 1. 11

 

 


Loovtöö korraldamise põhimõtted põhikoolis

Kolmandas kooliastmes sooritavad 8. klassi õpilased õppekava läbivatest teemadest lähtuvalt või õppeaineid lõimiva loovtöö.

Loovtöö koostamine toetab üldpädevuste omandamist. (Iseseisva töö oskus, suhtlusoskus, aja planeerimise oskus, vastutustunne, eneseanalüüsi oskust, organiseerimisoskust, esinemisoskust)

 

Loovtöö võib olla:

Uurimus;

Ülekoolilise sündmuse korraldamine;

Foto või kunstinäitus;

Õppematerjali loomine;

Omaloomingulise muusikateose loomine;

Ruumiliste kujundite loomine;

Kunsti-, käsitöö või tehnoloogiaõpetuse projekt;

jne loominguline tegevus.

 

 

Loovtöö etapid:

Loovtöö teema-temaatika ja juhendaja valimine;

Töö kavandamine;

Töö läbiviimine;

Töö koostamise analüüs ja kokkuvõte vastavalt juhendile;

Töö kaitsmine..

 

 

 


Üldised vormistamisnõuded

·         Töö vormistatakse A4 formaadis valgel kirjutuspaberil trükina lehe ühele poolele. Lehe servad vasakus ääres 3 cm, üleval, all ja paremas 2,5 cm.

·         Tekst esitatakse blokkstiilis kirjatüübiga Times New Roman, kirja suurusega 12.

·         Vajadusel kasutatakse sõnade poolitamist.

·         Töö vormistatakse reavahega 1,5. Tekstilõigu alustamiseks ei kasutata taandridu, vaid suuremat vahet.

·         Töö koosneb:

o   Tiitelleht

o   Sisukord

o   Sissejuhatus

o   Töö põhiosa

o   Kokkuvõte

o   Kasutatud materjalide loetelu

o   Lisad

·         Lehekülje numbrid on töö all paremas nurgas. Loetakse ka tiitelleht, kuid numbrit tiitellehel ei näidata.

·         Töö köidetakse pehmete kaante vahele.

·         Töö kaitstakse komisjoni ees. (Kaitsekõne vorm lisa 2)


Töö sisu ja ülesehitus

Sissejuhatus

Sissejuhatus sisaldab:

  • Teema valiku põhjendus; 
  • Töö eesmärk (mida sa oma tööga tahad saavutada) ja ülesanded (mida pead tegema, et eesmärk saavutada);
  • Töö valdkond (uurimus, projekt vm);
  • Kasutatavate materjalide tutvustus.


Töö põhiosa

Projekt

Vabas vormis töö protsessi kirjeldus (kuidas planeerisid, mis vahendeid kasutasid,  kuidas läbi viisid, kuidas välja tuli).

Põhiosa vormistamine

Laused peavad olema ladusad ja loogiliselt üles ehitatud. Pikkade ja lohisevate lausete korral tuleb mõelda, kuidas oleks võimalik sama mõtet lühemalt edasi anda. Samas ei tule stiilile kasuks ka eranditult lühikeste lihtlausete kasutamine. Liiga pikad lõigud väsitavad ja soodustavad mõtte laialivalgumist ning vaid paarist lausest koosnevad lõigud hakivad teksti liialt ära.

Töö autor peab olema kindel, et iga sõna tähendab täpselt seda, mille edastamiseks ta selle valis. Töö peab olema kooskõlas grammatika reeglitega.

Lühenditest tuleks kasutada vaid selliseid lühendeid, mis aitavad autori ideid paremini lugejani viia. Enne lühendi loomist ja esmakasutamist defineeritakse see täieliku kirjapildi kaudu (nt hariduslik erivajadus (HEV)), ning edaspidi kasutatakse ainult lühendit.

Pealkirjastamisel on tarvis eristada erineva astme pealkirjad. Iga uus esimese astme pealkiri algab uuelt lehelt. Esimese astme pealkirja suurus on 16, bold. Teise astme pealkirja suurus 14, bold. Pealkirju ei nummerdata. Pealkirjad joondatakse vasaku leheserva järgi.

Tabelid hõlbustavad suuremahuliste andmete esitamist ja võimaldavad andmeid esitada süstematiseeritult ja ülevaatlikult.

Joonisena käsitletakse mistahes illustreerivat materjali.

Lisade eesmärgiks on pakkuda lugejale detailset informatsiooni. Neid võib paigutada nii teksti sisse kui töö lõppu. Teksti sisse paigutad lisadeks nt fotod, diagrammid, väiksemad tabelid peavad olema koos selgitava märkega kaldkirjas. (Ei pea nummerdama)

Töö lõppu soovitatav vormistada töös kasutatud küsimustikud, suuremahulised tabelid jne. Töö lõpus olevad lisad peavad olema nummerdatud tekstis ilmumise järjekorras ning neid peab olema tekstis viidatud.

Kõigil lisadel on kohustuslik selgitav märge ehk allkiri.

Viitamine

Lisad nummerdatakse ja viidatakse teksti sees.


Kokkuvõte

Kokkuvõte peab sisaldama vastust sissejuhatuses püstitatud küsimustele. Lisaks peab kokkuvõtte sisaldama koostaja poolset töö analüüsi töö protsessist (Mis oli lihtne? Mis oli raske? Kas kõik laabus plaanipäraselt? Mida uut teada said? Mida uut õppisid? Mida töö tegemine koostajale andis? Mida oleks võinud teisiti teha?)


Kasutatud kirjandus ja/või materjalid

Kasutatud kirjanduse nimekiri lisatakse töö lõppu ning selles peab sisalduma kogu vajalik informatsioon kõigi kasutatud allikate kohta.

Allikad esitatakse nende esimeste autorite alfabeetilises järjestuses ning iga kirje sisaldab tavaliselt järgmisi elemente: autori (te) nimi (nimed), väljaandmise aasta, pealkiri ja publitseerimise andmed – seega kõik andmed, mis on vajalikud konkreetse allika tuvastamiseks. Elektroonilise dokumendi korral peab olema lehekülje aadress.

Näited:

  • Autor, A.A. (1999). Teose pealkiri. Väljaandmise koht: Kirjastus.
  • http://www.krabi.edu.ee/joomla/index.php?option=com_content&view=section&id=5&Itemid=27

 


Kaitsmine ja sellele pääsemine

Kaitsmine on tööprotsessi kirjelduse ja tulemuse esitlemine (PowerPoint, video, fotoseeria, näitus vms) komisjoni ees.

Valmis töö peab olema üles laaditud 5 päeva enne kaitsmist selleks ettenähtud keskkonda. Retsenseerija vaatab töö üle ja tekkinud küsimustele vastab töö autor kaitsmisel.

Tööd hinnakse vastavalt kehtivale hindamisjuhendile.


Lisad

Lisa 1

TERE!

Lugupeetud eksamikomisjon ja klassikaaslased. Mina olen ..................................................

Minu töö teema on ......................................................................................................

Valisin selle teema sellepärast, et ............................................................................................

Minu töö ülesandeks oli ..........................................................................................................

Minu töö koosneb  ...................................................................................................................

Tööd tehes sain teada ............................................................................................................

Raskusi valmistas ..................................................................................................................

Mulle meeldis töö juures see, et  .............................................................................................

 

 

AITÄH!

 

 

Lae alla loovtöö koostamise juhend siit.

Meie toetajad

Varstu Vallavalitsus

Lauri Semevsky

Võrumaa Lastekaitse Ühing

   Inge Järvpõllu eestvedamisel

Kajaani kogudus Soomest Peter
   Ingamani eestvedamisel
Eesti Punane Rist    
Võrumaa Selts
   Riina Paadi eestvedamisel
Tallinna Rahvusvaheline
   Naisteklubi Karin Anderseni
   eestvedamisel
FIE Igor Raju
esmaspäev, 24. juuli